Close

Klimatizácia v miestnostiach domov, bytov a budov (časť 2.)

V predchádzajúcom článku sme sa zaoberali najčastejším klimatizovaním miestností , a to mobilnou kompresorovou klimatizáciou a delenou split kompresorovou klimatizáciou. Existuje alternatíva k spomínaným klimatizáciám.Sú to klimatizácie na princípe odparovania vody na rôznych vodou zvlhčovaných povrchoch,cez ktoré prechádza vzduch, znázornené na prvom obrázku. Pokial‘ má vzduch malú relatívnu vlhkosť, má tendenciu do seba absorbovať vodu vo forme odparenej pary, až kým tento vzduch nebude mať 100% relatívnu vlhkosť. Interval množstva vodnej pary v gramoch, ktorý je vzduch schopný do seba absorbovať, je závislý od teploty. Čím je vzduch teplejší, tým interval od 0% do 100% relatívnej vlhkosti je širší, to znamená, že vzduch rovnakej hmotnosti do seba absorbuje väčšie množstvo vodnej pary ako pri nižšej teplote.  Investičné náklady na ich kúpu, ako aj prevádzkové náklady na ich chod sú rapídne nižšie, ako pri kompresorových klimatizáciách. Samozrejme, majú i svoje “ muchy “ . Sú závislé od relatívnej vlhkostí vonkajšieho vzduchu lebo ten je ochladzovaný prechodom cez vlhký povrch . Čím má tento vzduch vyššiu relatívnu vlhkosť, tým nastáva nižšie ochladenie. Toto je ale v našich zemepisných podmienkach malý problém, možno až zanedbatel’ný, lebo keď je vyššia relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu, vtedy má obyčajne aj nižšiu teplotu a  nie je potrebné vnútorný priestor chladiť. Problém ale nastáva v prípade, ak chceme napríklad zabezpečiť chladenie v klasickej miestnosti s tepnou záťažou( v miestnosti vzniká teplo z ožarovania slnka na steny a okná, z produkcie tepla el.spotrebičmi, produkciou tepla l’udmi a pod. ), ktorú odvádza klasická klimatizácia mobilná, či split. Na odvod takejto tepelnej záťaže by bolo potrebné dostať do chladeného priestoru vel’ké množstvo  vonkajššieho vzduchu cez zvlhčovaný materiál. Vznikol by prievan a stým súvisiaci diskomfort.

Možné spôsoby odparovacieho klimatizovania

1) Mobilná odparovacia klimatizácia

mobilna-odparovacia-klimaTvarom pripomína mobilnú kompresorovú klimatizáciu. Ako som už spomínal , odparovacie klimatizácie pracujú s vonkajším čerstvým vzduchom . To znamená, že musí byť zabezpečený stály prísun čerstvého vzduchu ku klimatizácii. To sa docieli napríklad otvorením okna. Ak by nebol zabezpečený neustály prísun vzduchu, po určitom čase by relatívna vlhkosť v miestnosti narástla na 100% a teplota vzduchu vy prestala klesať, naopak, po dosiahnutí 100% vlhkosti by teplota vzduchu začala stúpať ohrevom od elektromotora ventilátora plus ďalšie tepelné produkcie. Keďže sa musí privádzať stále teplý čerstvý vonkajší vzduch, nesie v sebe tepelnú záťaž, to znamená , musí sa aj on sám vychladiť na určitú teplotu. Z tohto je zrejmé, za takéto zariadenia sú nepoužitel’né na klimatizovanie priestorov. Môžu byť použité akurát na schladzovanie vzduchu, čo je často i z vlastnej skúsenosti nepozorovatel’né pri neustálom vetraní vonkajším vzduchom.  Tento druh je použitel’ný asi len pri priamom nastavení prúdu vzduchu na osobu, ktorá si praje byť ochladená, pretože ak sa ochladený vzduch zmieša so vzduchom v miestnosti a vzduchom vonkajším , schladenie je nepozorovatel’né. Dalo by sa povedať, že tieto zariadenia sú skôr ventilátory doplnené o zvlhčovač.

2) Stacionárna odparovacia klimatizácia

stacionarna-odparovacia-klimaTieto klimatizácie sa montujú buď, tak aby chladil jednu miestnosť (tak ako je to na obr.3),  alebo ako centrálna jednotka z rozvodmi do viacerých miestností. Pracujú vždy s čerstvým vonkajším vzduchom, ktorý je ochladený a zvlhčený. Tento vytláča z miestnosti prebytočný znečistený a oteplený  vzduch. Zariadenia pracujú spol’ahlivo. Ale ako som už povedal, pri tepelných zátažiach, ktoré eliminujú klasické kompresorové klimatizácie, musia tieto privádzať relatívne vel’ké množstvo čerstvého vonkajšieho vzduchu, čo má za následok „prievan“ .

Naopak, na elimináciu určitej tepelnej záťaže potrebujú odparovacie klimatizácie až 5 krát menej elektriny ako klasické kompresorové klimatizácie ( zdroj climat.sk ).

Záver

Opisované zariadenia v bode 2) majú niekol’konásobne nižšiu spotrebu elektriny, ale sú aj v niektorých prípadoch limitované. Napriek tomu existuje celá rada aplikácii, kde sú použitel’né a konkurencie schopné ku kompresorovým , ktoré sú omnoho náročnejšie na investičné náklady, ako aj prevádzkové náklady a samozrejme, tieto náklady sa potom prejavujú aj na produkciu CO2 a dopad na životné prostredie.

Mobilné odparovacie klimatizáce opísané v bode 1) sú v podstate len ventilátory so zvlhčovaním.

Použité obrázky:

Obrázok č.1  www.klimatechnik.sk – princíp funkcie

Obrázok č.2  hej.sk – klimatizácia Symphony

Obrázok č.3  www.jhcool.com – stacionárna odparovacia klimatizácia

Bez súhlasu autora nie je možné kopírovať materiál. Prosím , kontaktujte ho na project3e@project3e.com
LinkedIn
Share
Instagram