Close

Prívod pevného paliva

Článok sa zameriava na prikladanie dreva do kotlov s prikladaním spredu.

Spal’ovacia komora týchto zariadení má obyčajne tvar kvádra. V spal’ovacej komore je vhodné spal’ovať kusové drevo, dá sa v nej však spal’ovať aj uhlie. Nevýhodou týchto zariadení je, že sa dá zle regulvať tepelný výkon, čiže inerval okolo menovitého ( predpísaný výkon, pri ktorom zariadenie funguje optimálne) výkonu je menší, ako napríklad pri kotloch na pelety, splyňovacích kotloch, kotloch s núteným prívodom vzduchu. Samozrejme, kotly s prikladaním dreva môžu dosahovať aj nízke výkony, ale ide to na úkor účinnosti spal’ovania- znižue sa. Ďalšou nevýhodou je , že oproti napr. oproti peletovím alebo splyňovacím kotlom treba palivo prikladať častejšie.

Pri naplnení drevom spal’ovaciej komory a pri menovitom výkone kotla je spal’ovanie účinné. Inak je to však pri potrebe nízkych výkominkonov. Vtedy má naplnenie spal‘.  komory ( napr. na 80 % ) negatívny vplyv na účinnosť spal’ovania. Tepelný výkon týchto kotlov sa reguluje množstvom prívodu vzduchu, čiže keď je v komore vel’a paliva a privádza sa málo vzduchu , vzniká nedokonalé spal’ovanie ( vel’mi jedoducho povedané) . Do komína unikajú plyny, ako napr CO , ktorý je horl’avý. Týmto sa zňižuje účinnosť spal’ovania. Táto účinnosť sa dá do značnej miery zlepšiť tým , že sa nebude prelňovať spal‘. komora drevom, ale naplní sa len čiastočne, ako je vidieť na prvom obrázku.
Je vidieť, že horenie je čisté, ako aj pohl’ad na komím ( obr. 2), z korého unikajú bezfarebné plyny ako dôkaz dokonalejšieho spal’ovania.

Tento spôsob má vplyv i na možstvo potrebného paliva. To sa zmenší, čiže zmenšia sa aj potrebné náklady na vykurovanie. Zároveň je do ovzdušia výpúšťané menšie množstvo negatívnych exhalátov.

Bez súhlasu autora nie je možné kopírovať materiál. Prosím , kontaktujte ho na project3e@project3e.com
LinkedIn
Share
Instagram